การพัฒนาและความสามารถ

 

Takstar ลงทุนในทรัพยากรด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทำงานร่วมกันของระบบ ระบบการผลิตอัตโนมัติ การผลิตที่ต้องอาศัยความแม่นยำสูง การให้บริการอย่างเป็นระบบ ฯลฯ และการสร้างแพลตฟอร์มการผลิตแบบวงจรที่มีความสร้างสรรค์และมีประสิทธิผลในด้านการวิจัยและพัฒนา / การผลิต / การบริการ

Takstar has invested rich resources in the following aspects: contour design, product R&D, solution, system integration, automatic production, precise manufacturing, systematic service, etc, and established the creative and productive one-stop supply platform in the aspects of R&D/manufacturing/service.

 

 

การออกแบบ
 
Takstar มีทีมออกแบบมืออาชีพและทีมงานด้านการตลาดที่มีประสบการณ์เพื่อเสนอการบริการและ R & D ที่สมบูรณ์แบบ, การปรับแต่งโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
Takstar มีการสำรวจความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์, ขั้นตอนการผลิตและการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้

ID Design

Takstar has professional design team and rich experience marketing team to offer complete R&D service, customizes the tailored solution to meet unique or miscellaneous product design requirements.
Takstar closely communicates with customers in market investigation, concept R&D, product design, production steps and mass production to ensure highly efficient and accurate production and create competitive products.

 

การวิจัยและพัฒนา

Takstar มุ่งเน้นนวัตกรรม R & D และการสร้างทีมงาน R & D และจัดตั้งศูนย์วิจัย R & D ของ Guangdong Engineering Technology ปัจจุบัน Takstar มีทีมวิจัยและพัฒนาด้าน electro-acoustic ที่มีประสบการณ์และมีวิศวกรด้าน R & D มากกว่า 100 ท่าน เรายังคงสรรหาทีมงานที่มีพรสวรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ตอนนี้ Takstar ได้รับการจดสิทธิบัตรมากว่า 400 สิทธิบัตรแล้ว
Takstar ร่วมมือกับสถาบัน electro-acoustic ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อดำเนินการ R & D และระบบเทคโนโลยีที่ครบวงจรอีกทั้งจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์และสร้างแพลตฟอร์ม R & D ในระดับสากล

R&D Capability

Takstar especially focuses on R&D innovation and R&D team building, and has established Guangdong Engineering Technology R&D center. At present, Takstar has a rich experienced electro-acoustic R&D team gathering more than 100 top domestic R&D engineers. We keep recruiting more talented members to promote the R&D capability. Now Takstar has been awarded approximately 400 patents.
Takstar closely cooperates with domestic and overseas electro-acoustic institutions and colleges to carry out comprehensive electro-acoustic technology R&D and system integration technology service and to serialize but also systemize our products and to establish internationally competitive R&D platform.

 

โซลูชันที่เหมาะสม

Takstar สะสมประสบการณ์อันยาวนานในเทคโนโลยีดังต่อไปนี้: อะคูสติก, อุปกรณ์ไร้สาย, วงจรอิเล็กทรอนิกส์, การรวมระบบ ฯลฯ เพื่อตอบสนองการออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบอะคูสติก, การออกแบบ RF ไร้สายและการรวมระบบ
Takstar ใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบซึ่งทำให้เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้หลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Tailored Solution

Takstar has accumulated rich experience in the following technology aspects: acoustics, wireless, electronic circuit, system integration, etc, and can provide solution for product contour design, acoustic design, wireless RF design and system integration.
Takstar has abundant high quality electronic component products to provide the solution of finished products or parts or components for customers to achieve various cooperation modes, and can also provide tailored product solution according to the customer requirement.

 

 

การผลิตและควบคุมคุณภาพ


Takstar ดำเนินกระบวนการผลิตสินค้าที่มีความแม่นยำและประณีต ขั้นตอนต่างๆเช่นการฉีดพลาสติก, การขึ้นรูปโลหะ, การทำพื้นผิว, กระบวนการ CNC, การฉีดโลหะและการออกซิเดชั่นโลหะได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้องโดยเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์
Takstar มีบุคลากร (วิศกร, เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค) ด้านการควบคุมคุณภาพมากว่า 100 ท่าน อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบขั้นสูงมากกว่า 500 เครื่อง เพื่อสร้างทีมงานที่มีความสามารถสูงและรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทีมงานควบคุมคุณภาพใช้ขบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ทดสอบไฟฟ้า - อะคูสติก, การทดสอบสภาพแวดล้อม, การทดสอบการป้องกัน,การทดสอบความน่าเชื่อถือและการทดสอบสัญญาณรบกวนด้วยไฟฟ้า - แม่เหล็ก การดำเนินการทดสอบจะเป็นไปตามขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ

Precise Manufacturing & Quality Control

Takstar keeps the precise and exquisite manufacturing workmanship during production. The steps, e.g. plastic injection, metal punch, surface processing, CNC metal processing, metal injection, metal anodic oxidation, are precisely operated by advance equipments to ensure the precise components and parts for the products.
Takstar has totally more than 100 professional QC engineers, technicians, QC staff, more than 500 units of advanced test equipments to form a high capability highly demanding QC team and guarantee product quality. The QC team utilizes scientific ways to strictly test and check products. The laboratory is equipped with the equipments of electro-acoustic test, environment test, environment protection test, reliability test, electro-magnetic interference test for testing and conducting experiment step by step to ensure perfect product quality.

 

การให้บริการที่เป็นระบบ

Takstar เป็นองค์กรที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีชั้นสูงที่รวมการออกแบบ, กระบวนการ, การผลิต, การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เข้าด้วยกัน มีพนักงานมืออาชีพจำนวน 1800 คนให้บริการแก่ธุรกิจต่าง ๆ Takstar สามารถให้การบริการอย่างเป็นระบบตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีอยู่ในตลาดตามขั้นตอนต่อไปนี้: การตรวจสอบตลาดอย่างละเอียดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสำรองข้อมูลความสามารถในการผลิตที่มีความแม่นยำสูง นอกจากนี้ยังมีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ Takstar ยังคงรักษาการเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า - อะคูสติกด้านต่างๆ ได้แก่ วงจรการผลิต, การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และการควบคุมต้นทุนผลิตภัณฑ์

Systematic Service

Takstar is a comprehensive high-tech modern enterprise combining design, processing, manufacturing, printing, packaging together. It has 1800 professional staff to serve different business fields. Takstar can provide systematic service from product concept to the new product available in the market in the following steps: deeply market investigation and product design, highly precise and productive production capability backup, professional packaging and printing service. Takstar keeps leading position in electro-acoustic industry in the following aspects: product manufacturing cycle, product quality control, product cost control.

 

เทคโนโลยีหลัก

 Takstar ยึดถือนวัตกรรมซึ่งเป็นหัวใจขององค์กรมาตลอดโดยเฉพาะการมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมด้าน R & D Takstar ได้สะสมประสบการณ์อันยาวนานในด้านต่างๆ ได้แก่ อะคูสติก, อุปกรณ์ไร้สาย, สรีรศาสตร์, การบูรณาการระบบ ฯลฯ ในหลาย ๆ แง่มุมนั้น Takstar เป็นผู้นำในด้านต่างๆ จนถึงปัจจุบัน Takstar ได้รับการจดมากกว่า 380 สิทธิบัตร ในบรรดาสิทธิบัตรมากกว่า 100 ฉบับเป็นสิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตรใหม่ ๆ ในการปฏิบัติ

Key Technology

Innovation is the life of an enterprise. Takstar pursues the permanent running, especially focuses on R&D innovation. Takstar has accumulated rich experience in the following aspects: acoustics, wireless, ergonomics, system integration, etc. Among them, multiple aspects are the leading aspects in the world. Till now, Takstar has been awarded more than the 380 patents. Among them, more than 100 patents are the invention and new practical patents.

 

 

เทคโนโลยีไร้สาย

ศูนย์การวิจัยของ Takstar มีทีมออกแบบด้านอิเล็กทรอนิกส์ไร้สายที่โดดเด่น ด้วยการวางแผนการวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสม การวิจัยและพัฒนาจะครอบคลุมไมโครโฟนไร้สาย, ระบบส่งไร้สาย,ระบบเสียงไร้สาย ฯลฯ ซึ่งมีความถี่หลายระดับ 4G / VHF / UHF / อนาล็อกช่องสัญญาณและเทคโนโลยีไร้สายแบบดิจิตอลหลายช่อง

Wireless Technology

Takstar R&D Center has prominent wireless electronic design team. Via scientific and rational R&D planning, the wireless R&D covers wireless microphone, wireless transmission system, wireless audio system, etc, which have 4G/VHF/UHF multiple frequencies/multiple channel analogue and digital wireless product R&D technology.

 

เทคโนโลยีอะคูสติก

Takstar ดำรงแนวคิดหลักของการวิจัยและพัฒนาการมุ่งเน้นไปที่เสียงที่น่าตื่นตาตื่นใจ มุ่งเน้นการศึกษาและวิเคราะห์แอพพลิเคชั่นเทคโนโลยีไฟฟ้า - อะคูสติก, จัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีพัฒนาเทคโนโลยีให้สูงขึ้น ซึ่งมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อะคริลิกอะคูสติกต่างๆ, เช่นไมโครโฟนการประชุม, หูฟังสำหรับใช้ตรวจสอบ, หูฟังมัลติมีเดียและระบบเสียงระดับมืออาชีพ เป็นต้น 

Acoustic Technology

Takstar keeps the core R&D concept of focusing on amazing sound, emphasizes on studying and analyzing electro-acoustic technology application, establishes technology information bank,  provides technology information support to keep scien-tech advanced, has various electro-acoustic product R&D capability, e.g. professional recording microphone, conference microphone, monitoring headphone (and earphone), multi-media headphone (and earphone), professional audio system, etc.

 

เทคโนโลยีสรีรศาสตร์
ทีมวิจัยและพัฒนาออกแบบรูปทรงต่างๆตามหลักสรีระศาสตร์โดยอิงตามแนวความคิดในการทำงานและการใช้ชีวิตใช้เทคโนโลยี 3D สำหรับการจำลองผลกระทบจากนั้นทดสอบและวิเคราะห์การออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์เข้ากับการวิจัยและพัฒนาของบริษัทอย่างเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

Ergonomic Technology

Takstar R&D team designs various ergonomic product contour based on the concept of healthy work and life, applies 3D technology for effect simulation, then test and analyzes the design, rationally integrates the product technology to accomplish the company R&D, customizes the tailored new ergonomic products for specific customers.

Powered by MakeWebEasy.com